Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. економічної кібернетики

Інформаційний бізнес

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 5. Соціальні та поведінкові науки 051. Економіка (бакалавр) 3 5-6

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Гац Любов Євгенівна
Науковий ступінь немає
Вчене звання немає
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/h/hac-ljubov-jevhenivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 36
Практичні заняття: 36
Лабораторні заняття: 36

Кількість годин самостійної роботи: 132
Кількість кредитів ECTS: 6,0
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1131
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).