Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. промислового маркетингу

Інфраструктура товарного ринку

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 бакалавр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (бакалавр) 2 3

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Рожко Наталія Ярославівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/r/rozhko-natalija-jaroslavivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 86
Кількість кредитів ECTS: 5
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою залік
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1079

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета дисципліни: дати студентам уявлення про теорію та практику розвитку товарного ринку в сучасний період, де головним чинником при прийнятті управлінських рішень є комплексний аналіз ринкового середовища.
Завдання дисципліни: глибоко, всебічно вивчати економічні проблеми товарного виробництва, розподілу, обміну та споживання в умовах функціонування ринкової економіки.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін які базуються на результатах навчання з даної дисципліни

Нормативно-правове регулювання маркетингової діяльності
Товарознавство продовольчих товарів

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу “Інфраструктура товарного ринку”
Тема 2. Сутнісна характеристика товарного ринку
Тема 3. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад та проблеми розвитку.
Тема 4. Принципи й особливості діяльності маркетингових посередників на товарному ринку.
Тема 5. Комерційно посередницькі організації.
Тема 6. Підприємства оптової торгівлі.
Тема 7. Виробнича і транспортно-експедиційна діяльність.
Тема 8. Торгівельно-посередницька діяльність на товарному ринку.
Тема 9. Організація посередницької діяльності на товарному ринку.
Тема 10. Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність.
Тема 11. Роздрібна торгівля.
Тема 12. Організатори оптового продажу товарів і послуг
Тема 13. Лізинг.
Тема 14. Персональний продаж.

Практичні заняття (теми)

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу “Інфраструктура товарного ринку”
Тема 2. Сутнісна характеристика товарного ринку
Тема 3. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад та проблеми розвитку.
Тема 4. Принципи й особливості діяльності маркетингових посередників на товарному ринку.
Тема 5. Комерційно посередницькі організації.
Тема 6. Підприємства оптової торгівлі.
Тема 7. Виробнича і транспортно-експедиційна діяльність.
Тема 8. Торгівельно-посередницька діяльність на товарному ринку.
Тема 9. Організація посередницької діяльності на товарному ринку.
Тема 10. Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність.
Тема 11. Роздрібна торгівля.
Тема 12. Організатори оптового продажу товарів і послуг
Тема 13. Лізинг.
Тема 14. Персональний продаж.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навчальний посібник/ Л.В. Балабанова, А.М. Германчук. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 288 с
2. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник / Під ред. І.В. Сороки. – К.: НМЦВО МоіН України, НВФ “Студцентр”, 2002.-608с.
3. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник/ О. В. Прокопенко [та інші]. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 296 с
4. Черненко В.М. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник/ В.М. Черненко. – К.: Університет економіки та права „КРОК”, 2006. – 232с.
5. Шив, Чарльз Д.. Курс МВА по маркетингу/ Чарльз Д. Шив, Александр Уотсон Хайэм. - 2-е изд.. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 717 с
6. Щербань В.М. Маркетинг: Навчальний посібник/ В.М. Щербань. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання знань з курсу «Введення в спеціальність» проводиться за рейтинговою системою. Загальний рейтинг з дисципліни складає 100 балів. Загальна кількість балів між видами контролю розподіляється наступним чином:
 максимальна сумарна кількість балів за здачу модулів – 75 балів;
 за перший модуль максимальна кількість балів – 40 (до 20 балів оцінюється поточна робота студента по засвоєнню навчального модуля, до 20 балів оцінюються результати тестування по засвоєнню модуля в системі ATUTOR).
 за другий модуль максимальна кількість балів – 35 (до 20 балів оцінюється поточна робота студента по засвоєнню навчального модуля, до 15 балів оцінюються результати тестування по засвоєнню модуля в системі ATUTOR);


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).