Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. менеджменту та адміністрування

Корпоративне управління

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 7. Управління та адміністрування 073. Менеджмент (магістр) 5 10

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Сороківська Олена Анатоліївна
Науковий ступінь д-р екон. наук
Вчене звання професор
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/sorokivska-olena-anatolijivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 14
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 78
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1069

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі корпоративного управління, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють досконало оволодіти інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи корпоративного управління на вітчизняних підприємствах.
Завдання навчальної дисципліни: сформувати у студентів комплексне розуміння теоретичних основ та принципів управління корпораціями; ознайомити їх з концепцією корпоративної культури підприємства; навчити студентів проводити аналіз міжнародних стандартів корпоративного управління та опрацьовувати методичні принципи організації діяльності корпорації; ознайомити студентів із системою інформаційного моніторингу в управління корпорацією та юридичними механізмами управління державними корпоративними правами; сформувати вміння та навики прийняття важливих практичних рішень у сфері корпоративного управління.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчання за освітньою програмою

Перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для успішного засвоєння дисципліни

Економічна теорія, економіка і фінанси підприємства, менеджмент, облік і аудит, право, стратегічне управління, управління інноваціями, фінанси, гроші та кредит, аналіз господарської діяльності, біржова діяльність, економічне прогнозування, методи прийняття управлінських рішень, міжнародний менеджмент, підприємництво, стратегічний аналіз.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Предмет і система курсу „Корпоративне управління”. Міжнародні стандарти корпоративного управління. Господарські товариства як організаційно-правова форма підприємництва. Корпоративні цінні папери. Органи управління акціонерних товариств. Організація діяльності корпорацій. Статус акціонера та захист його прав. Корпоративні фінанси. Інформація в системі корпоративного управління. Управління державними корпоративними правами.

Практичні заняття (теми)

Принципи корпоративного управління Конфедерації Європейських Асоціацій Акціонерів. Установчі документи господарського товариства. Склад і правовий режим майна господарського товариства. Функції реєстраторів та зберігачів. Угоди з акціями. Торговці цінними паперами та організатори торгівлі. Ревізійна комісія акціонерного товариства. Функціональне структурування корпорації. Особливості правового статусу засновників акціонерного товариства. Державна дивідендна політика. Оцінка державних корпоративних прав.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Сороківська О. Корпоративне управління: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 119 с.
2. Сороківська О.А. Корпоративне управління: Методичні вказівки до практичних занять. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 47 с.
3. Сороківська О.А. Методичні вказівки та завдання для самостійної підготовки студентів з дисципліни „Корпоративне управління” – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 95 с.
4. Задихайло Д. Корпоративне управління: Навчальний посібник. / Д. Задихайло, О. Кібенко, Г. Назарова. – Х.: Еспада, 2013. – 688 с.
5. Ігнатьєва І. Корпоративне управління: Підручник для студентів ВНЗ. / І.І. Ігнатьєва, О.А. Гафонова. – К.: ЦУЛ, 2013. – 600 с.
6. Мальська М. Корпоративне управління: Навчальний посібник. / М. Мальська, Н. Мандюк, Ю. Зінько. – К.: ЦУЛ, 2016. – 290 с.
7. Сергійчук С. Корпоративне управління: Навчальний посібник. / С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016. – 228 с.
8. Бондар-Підгурська О. Ділове адміністрування (корпоративне управління): Навчальний посібник. / О.В. Бондар-Підгурська, А.О. Глєбова. – К.: Ліра-К, 2015. – 487 с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Складовими процесу оцінювання є: активність студента на практичних заняттях упродовж семестру, результати здачі тестів до тем та підсумкових модулів, результати самостійної роботи (написання реферату або підготовка презентації), а також успішність на екзамені.


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).