Syllabus

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Каф. промислового маркетингу

Маркетинговий менеджмент

Силабус

1. Освітні програми, для яких дисципліна є обов’язковою:

# Рівень освіти Галузь знань Спеціальність Освітня програма Курс(и) Семестр(и)
1 магістр 7. Управління та адміністрування 075. Маркетинг (магістр) 5 9

2. Дисципліна пропонується як вибіркова для усіх рівнів вищої освіти і усіх освітніх програм.

3. Інформація про автора курсу

Прізвище, ім'я та по батькові Рожко Наталія Ярославівна
Науковий ступінь канд. екон. наук
Вчене звання доцент
Посилання на сторінку викладача(ів) на офіційній веб-сторінці університету http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/r/rozhko-natalija-jaroslavivna/
Е-mail (в домені tntu.edu.ua)

4. Інформація про навчальну дисципліну

Розподіл аудиторних годин Лекції: 28
Практичні заняття: 14
Лабораторні заняття: 0

Кількість годин самостійної роботи: 78
Кількість кредитів ECTS: 4
Мова викладання українська
Вид підсумкового контрою екзамен
Посилання на електронний навчальний курс у СЕН університету ATutor https://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=1036

5. Програма навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета: - дати студентам базові знання про теорію та практику управління маркетингом на підприємстві в сучасний період, де головним чинником при прийнятті управлінських рішень є комплексний аналіз ринкового середовища.
Завдання: вміти на практиці аналізувати, планувати, втілювати в життя і контролювати заходи, які розраховані на підтримку взаємовигідних обмінів, з метою задоволення потреб споживачів та отримання фірмою прибутку;
сприяти формуванню економічно освічених спеціалістів, як майбутніх професійних діячів ринку.

Зміст навчальної дисципліни

Лекційний курс (формулювання тем)

Тема 1.Розуміння маркетингового менеджменту в сучасній ринковій економіці
Тема 2. Процес маркетингового менеджменту
Тема 3 Організація маркетингового менеджменту на підприємстві.
Тема 4. .Сутність і система маркетингового планування
Тема 5 Стратегічне маркетингове планування у менеджменті підприємства
Тема 6. Стратегії маркетингу.
Тема 7. Тактичне та оперативне маркетингове планування у менеджменті підприємства.
Тема 8. .Розробка маркетингових програм.
Тема 9. Контроль маркетингової діяльності.

Практичні заняття (теми)

Тема 1.Розуміння маркетингового менеджменту в сучасній ринковій економіці
Тема 2. Процес маркетингового менеджменту
Тема 3 Організація маркетингового менеджменту на підприємстві.
Тема 4. .Сутність і система маркетингового планування
Тема 5 Стратегічне маркетингове планування у менеджменті підприємства
Тема 6. Стратегії маркетингу.
Тема 7. Тактичне та оперативне маркетингове планування у менеджменті підприємства.
Тема 8. .Розробка маркетингових програм.
Тема 9. Контроль маркетингової діяльності.

Навчальні матеріали та ресурси

1. Біловодська, О. А. Маркетинговий менеджмент [Текст]: навч. посіб. / О. А. Біловодська. – К.: Знання, 2010. – 495 с.
2. Єрмошенко, М. М. Маркетинговий менеджмент [Текст]: Навч. посіб. / М. М. Єрмошенко. – К.: НАУ, 2001. – 204 с.
3. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Л. В. Балабанової. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 354 с.
4. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. / За заг. ред. М. І. Белявцева та В. Н. Воробйова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 407 с.
5. Пелішенко, В. П. Маркетинговий менеджмент [Текст]: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 200 с.
6. Щербань В.М.Маркетинговий менеджмент . – К.:Центр навчальної літератури, 2006. – 224с.

6. Політика та контроль навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Оцінювання знань з курсу «Введення в спеціальність» проводиться за рейтинговою системою. Загальний рейтинг з дисципліни складає 100 балів. Загальна кількість балів між видами контролю розподіляється наступним чином:
 максимальна сумарна кількість балів за здачу модулів – 75 балів;
 за перший модуль максимальна кількість балів – 40 (до 20 балів оцінюється поточна робота студента по засвоєнню навчального модуля, до 20 балів оцінюються результати тестування по засвоєнню модуля в системі ATUTOR).
 за другий модуль максимальна кількість балів – 35 (до 20 балів оцінюється поточна робота студента по засвоєнню навчального модуля, до 15 балів оцінюються результати тестування по засвоєнню модуля в системі ATUTOR);


Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Шкала оцінок
ВНЗ
(100-бальна)
Національна
(4-бальна)
ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно D
60-66 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F
Затверджено рішенням кафедри
(протокол №
від «
»
року).